Palvelut

Tuotamme sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain alaisia avohuollon palveluita sekä ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta

Perhetyö

Perhetyö on aina ratkaisukeskeistä, läpinäkyvää ja luottamuksellista työtä usein perheen kotona. Ratkaisukeskeinen perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista lapsen edun mukaista, koko perhe huomioiden. Perhetyö on voimavarakeskeistä, jonka tarkoitus ja tavoite on löytää perheen omat vahvuudet ja voimavarat, tukea arjen rutiineja ja vahvistaa vanhemmuutta arjen haasteissa. Perhetyötä voidaan tehdä niin sanottuna korjaavana työnä tai ehkäisevänä työnä yhdessä varhaiskasvatuksen, koulun neuvolan ja sosiaalitoimen kanssa. Sosiaalihuoltolain perhetyötä voidaan järjestää matalalla kynnyksellä ja laaja-alaisesti esimerkiksi lastensuojelun tarvetta ehkäisevänä toimintana.

Ennen perhetyön aloittamista pidetään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa palaveri, jossa työskentelylle asetetaan tavoitteet. Työskentely on aina tavoitteellista ja yhteisillä pelisäännöillä pyritään tavoitetta kohti pienin askelin ja onnistumisin. Perhetyöllä pyritään aina pysyviin muutoksiin. Perhetyössä on mahdollista käyttää useita menetelmiä yksilöllisesti perheen parhaaksi. Työllä tuetaan lasten ja vanhempien välisiä vuorovaikutussuhteita, ollaan perheen tukena moniammatillisissa työryhmissä ja neuvotteluissa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa oppilashuoltoryhmässä tai oppisen muissa haasteissa tukena. Ratkaisukeskeisellä perhetyöllä voidaan olla tukena perheen kriisitilanteissa.

Perhearviointi voi olla osa perhetyötä. Arviointi tapahtuu perheen sosiaalityöntekijän toimeksiannosta tai yhdessä parityöskentelynä. Arvioinnilla kartoitetaan perheen vahvuudet ja tuen tarpeet. Samalla on hyvä kartoittaa tukiverkostot, perheenjäsenten väliset roolit ja suhteet. Perhearviointi on luonteva tehdä perheen kotona, jossa jokainen perheen jäsen tuntee olonsa turvalliseksi ja osaa olla oma itsensä. Lapsen aseman selvittäminen osana perhettä on luontevinta.

Tehostettu perhetyö

Perheet, jotka ohjautuvat tehostetun perhetyön piiriin ovat usein haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat erityisen intensiivistä ohjausta ja tukea. Tehostetun perhetyöskentelyn lähtökohta on aina yhteistyö perheen kanssa, vaikka lastensuojelu voi velvoittaa perhettä osallistumaan perhetyöhön. Tehostetun perhetyön onnistumisen keskeinen edellytys on, että perhe tunnistaa muutostarpeet ja motivoitunut työskentelemään ongelman korjaamiseen. Mikäli perheen tuen tarve vaatii, on tehostettu perhetyö järjestettävä moniammatillisesti. Tehostetun perhetyön aloittamisesta, seurannasta, arvioinnista ja jakson pituudesta päättää lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Yritykselläni on mahdollisuus reagoida tarvittaessa nopeasti ja joustavasti tehostettuun, ratkaisukeskeiseen perhetyöhön.

Lapsen ja vanhemman väliset tuetut/valvotut tapaamiset tai muut valvotut vaihdot

Tapaamisten valvonta perustuu sosiaalityöntekijän päätökseen lapsen ja vanhemman väliseen tapaamiseen. Tapaamispaikan ja ajankohdan päättää perheen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Paikkana toimii joko kunnan osoittama fyysinen tila tai jomman kumman vanhemman koti. Valvotut vaihdot perustuvat sosiaalityöntekijän päätökseen lasten edun mukaisesti valvoa lapsen siirtyminen toisen vanhemman luota toiselle. Valvonnassa varmistetaan, ettei lapsi joudu vaikeaan tilanteeseen vanhempien välissä. Vaihto tapahtuu ennalta sovitussa paikassa, aikana ja ennalta sovituin säännöin. Tarkoituksena kaikessa on lapsen etu ja oikeus molempiin vanhempiinsa turvallisessa ympäristössä.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä elämän – ja arjenhallinnan taitoja, sekä uusien, myönteisten toimintatapojen oppimista. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeen mukaan. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat

  • tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD
  • Aspergerin syndrooma
  • Touretten oireyhtymä

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoitus on yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja muun ammattilaisen sekä yhdessä perheen kanssa sovittua palvelua, joka on arkielämän toiminnan ohjausta ja psykososiaalista tukea. Palvelu on tarvittaessa perheille perhetyön ohessa, ja siihen liittyen, lasten tukena varhaiskasvatuksessa tai oppilashuoltoryhmässä. Kuntoutus toimii esimerkiksi oppimis- ja hahmotushäiriöissä sekä eriasteisissa neuropsykiatrisissa haasteissa. Kuntoutusmenetelmät ovat yksilökohtaiset, aina ratkaisukeskeiset ja asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltu. Toiminnalliset menetelmät, arjen hallinnassa vahvana tukena olemista, sanoittamista ja puheeksi ottamista. Välineinä ovat kuvakortit, lauta- ja seurapelit, ulkoilu- ja luontoteemat.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tukihenkilön järjestäminen perustuu palvelutarpeeseen ja asiakassuunnitelmaan. Lisäksi on tärkeää tehdä selkeä sopimus ja suunnitelma tukisuhteen tavoitteista, tiiviydestä ja kestosta. Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja tukihenkilön kanssa ja se tarkistetaan sovituin määräajoin. Myös tukisuhteen päättäminen valmistellaan huolellisesti.

Ammatillista tukihenkilötyötä tehdään asiakkaiden arjessa ja omassa toimintaympäristössä ja työskentely perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamuksellisen suhteeseen. Työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä tukemista ja ohjaamista. Työ on aina tavoitteellista ja tähtää asiakkaan omien voimavarojen ja myönteisen kehityksen vahvistamiseen. Ratkaisukeskeinen ammatillinen tukihenkilötoiminta soveltuu hyvin autisminkirjon asiakkaille ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmennuksena.

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksen tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen ja arjenhallinnan vahvistaminen. Työote on ratkaisukeskeistä, tavoitteellista ja ammatillista perustuen sosiaalityöntekijän antamaan työnkuvaan. Sosiaaliohjaus on kestoltaan ja sisällöltään sen kaltaista, kun se sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa yhdessä sovitaan. Kestoltaan työskentely voi olla kertaluontoista, kestää joitain viikkoja tai kuukausia, riippuen perheen tilanteesta ja yhteistyöstä. Työskentely on ennaltaehkäisevää työtä.

Sosiaaliohjaus yksilön kanssa on esimerkiksi lasten ja nuorten ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa. Toiminta on arjen hallintaan, syrjäytymisen ehkäisyyn ja minäkuvan vahvistamiseen tähtäävää tavoitteellista työskentelyä tuettavan rinnalla. Työmenetelminä on esimerkiksi toiminnalliset menetelmät, jotka pohjautuvat ratkaisukeskeiseen ja asiakasta kunnioittavaan työotteeseen.